College van kerkrentmeesters

Het college van Kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van uw gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De verantwoordelijkheid hierover heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd. Het college is verantwoordelijk voor de materiële zaken van de kerk. Zo is het college verantwoordelijk voor de inkomsten, waaronder de jaarlijkse actie kerkbalans en de uitgaven. De uitgaven bestaan voor een groot deel uit salarissen en onderhoud gebouwen. Jaarlijks wordt een begroting en de jaarrekening opgesteld, aan de gemeente voorgelegd en door de kerkenraad vastgesteld. Ook de ledenadministratie en het kerkelijk archief behoren tot de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters. De leden van het college hebben voor een periode van vier jaar zitting in het college. 

Activiteiten commissie: 

-  Jaarlijks uitvoeren van de “Actie Kerkbalans”.

-  Innen van de Vaste Vrijwillige Bijdragen.

-  Onderhouden, c.q. laten onderhouden, van de gebouwen, terreinen en de installaties in de kerkelijke gebouwen.

-  Verhuren c.q. afstaan van de zalen aan commissies, verenigingen e.d.

-  Informeren van de Kerkenraad betreffende deze zaken.

- houden oogstdienstcollecte

 Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 3 ouderling-kerkrentmeesters, 2 kerkrentmeesters en 5 leden.

Print